Yina

Panawiza marunduruko kovantu ava ngavakara asi kwavatumbura presidente

New Era | Thu, 21 Aug 2014 00:52:30 -0700

Morwa mukaro gwangesi epangero yipo lina tokora asi hawe noperesenta ditundeko. Nye kutakamesa kuvhura yivatware moudigu morwa nampili vagwane mazwi gomanzi simpe kapi yina kutanta asi kuvhura vaze nomazwi ogo mombongarero zanavenye.

New Era

View Complete Story

Mbunga politika zaswapo zina pitakana 50-50 paruvharo

New Era | Fri, 15 Aug 2014 00:52:30 -0700

Kuna kumoneka asi mbunga politika zaSWAPO nazikara zina kugava sihonena omu vana kara negano lyokuretamo vakadi moupolitika eyi yina kumoneka asi nombunga nadinye dahepa kukwamamo monzira ezi. Tjiueza age mukurona sure mosure zimwe ...

View Complete Story

Tom Osborn, inventor of 'green' charcoal, proves you're never too young to ...

Christian Science Monitor | Thu, 07 Aug 2014 08:11:15 -0700

“We want young people to know that their ideas and passions are valid, and that they can be agents of impact and change,” said GreenChar's Yina Sun. Echoing Green works to promote impact investing, social entrepreneurship, and innovation​.

Christian Science Monitor

View Complete Story

Mukaro gokuhova gomuseum zaKavango gunapu

New Era | Thu, 24 Jul 2014 01:40:57 -0700

Eyi yina kara dogoro papa ngesi asi yina wapa ntudi yipirangi yelike yina kara momukaro gomuwa. Yirugana yokuwapukurura kuna karamo kuwapukurura ekuma, pevhu ntani kupayinda ekuma nalinye. Vantu vatunga momukunda vahara unene kupungura ...

View Complete Story